Wszystkie wpisy, których autorem jest Audytor Energetyczny

Materiały i usługi w ramach ulgi termomodernizacyjnej

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

(zgodnie z rozporządzeniem MIiR z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489))

1. Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. instalacja oźe wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

2. Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Rusza nabór wniosków

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk wraz z Prezesem Zarządu NFOŚiGW Kazimierzem Kujdą poinformowali podczas konferencji prasowej o wznowieniu naborów w ramach Programu Czyste Powietrze.

Wojewódzkie fundusze od poniedziałku (21 stycznia 2019 r.) wznowią nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie.

„Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

„Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach” – dodał minister.

Źródło: NFOŚiGW

Nabór wniosków wstrzymany – do kiedy?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przesłanym komunikacie prasowym wyjaśnia przyczyny wstrzymania naboru wniosków w programie Czyste Powietrze. Treść komunikatu poniżej.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wstrzymania naboru wniosków przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze informujemy, że zachowuje on swoje dotychczasowe założenia oraz główne cele, jakimi są m.in. zmniejszenie emisji pyłów do powietrza poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Ponadto informujemy, że nie ulega zmianie możliwość ubiegania się o dofinansowanie dotychczasowych źródeł ciepła. Nadal będzie można wnioskować o wsparcie na zakup nowych źródeł ciepła na paliwa stałe spełniające wymagania techniczne określone w Programie.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wstrzymanie naboru ma jedynie charakter przejściowy. Zmiany w zasadach programu związane są z połączeniem dwóch instrumentów finansowych mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia dotacyjnego w Programie. Konieczność dostosowania Programu i przesunięcie terminu jego aktualizacji wynika z jego doprecyzowania do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto istniała potrzeba dostosowania formularza wniosku do nowego mechanizmu uwzględniającego określenie ulgi podatkowej, a także stosownych modyfikacji w systemach informatycznych WFOŚiGW. Obecnie trwają końcowe prace testowe formularza wniosku weryfikujące prawidłowość przeliczeń.

Przerwa techniczna potrwa do przyszłego tygodnia.

– Wnioski złożone do 31 grudnia 2018 roku podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW i trwa podpisywane umów z beneficjentami – mówi Anna Król wiecprezes NFOŚiGW.

Pragniemy stanowczo podkreślić, że środki finansowe przeznaczone na finansowanie Programu nie są zagrożone. Nadal będzie można skorzystać z dotacji i/lub pożyczki, a wszyscy, którzy planowali wymianę starych kotłów, jak i termomodernizację domów, po wznowieniu naboru wniosków nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Przewidywane źródła finansowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze to środki krajowe, będące w dyspozycji Narodowego i wojewódzkich funduszy. Zgodnie z umową o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze zawartą 18 grudnia 2018 r. między NFOŚiGW a WFOŚiGW szacowana kwota na realizację projektu w 2019 r. wynosi około 1,3 mld zł. Wysokość tej kwoty została określona w oparciu o zgłoszone przez nie zapotrzebowania oraz deklaracje ich własnego udziału. 
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z właściwymi Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do końca grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 22 tysiące wniosków. Największe zainteresowanie programem Czyste Powietrze jest na Śląsk – złożonych ponad 3,5 tys. wniosków oraz na Mazowszu – ponad 2,3 tys.

Źródło: NFOŚiGW

Premia a ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Wraz z nowym rokiem rząd wprowadza nową ulgę podatkową. Od dochodu będzie można odliczyć część kosztów związanych z ociepleniem domów jednorodzinnych i wymianą starych kotłów grzewczych. Maksymalna kwota jaką można będzie odliczyć wyniesie 53 tyś zł przez okres 3 lat.

Ulga termomodernizacyjna jest instrumentem podatkowym, mającym na celu zmniejszenie wysokości płaconego podatku dochodowego. W momencie skorzystania z ulgi, możliwy jest tzw. zwrot nadpłaconego podatku.

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki określone w audycie energetycznym, lecz tylko w przypadku gdy inwestycja została ukończona nie dłużej niż w 3 lata od daty jego sporządzenia.

Premia termomodernizacyjna

Jest to dofinansowanie do kredytu, mającego na celu pokrycie części zobowiązań. Wartość premii termomodernizacyjnej określa się w Audycie Energetycznym. Premia nie przysługuje osobom które pokrywają koszty przedsięwzięcia z własnej kieszeni.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie może wynosić więcej niż:

 • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i
 • dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Jak to wygląda w praktyce?

Watro rozważyć wykorzystanie obu wariantów dofinansowania do przedsięwzięcia. Zwrot środków może nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, ale w dalszej perspektywie pozwala zaoszczędzić sporo środków finansowych.

Ulga termomodernizacyjna będzie bardzo dobrym rozwiązaniem w momencie przejścia pomiędzy I a II progiem podatkowym (z 18 na 32 %).

Premia termomodernizacyjna pozwali natomiast na zaciągnięcie kredytu, oraz jego spłatę przy minimalnym RRSO. Jeżeli inwestor uzgodni z bankiem dogodne warunki kredytowania, może się okazać iż w bilansie kredyt wyniesie 0%.

Zespół BTW Group